Veiligheid van de website

Fysieke- en e-mail adressen zijn op deze website zo opgegeven dat ze moeilijk machine leesbaar zijn, je kunt ze niet met knippen en plakken overnemen of er direct op klikken; je moet ze zelf overtikken. 
Dat is om email-scrubbers te misleiden; we willen geen spam ontvangen.